Oczyszczalnia ścieków

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POSIADAJĄCYCH BEZODPŁYWOWE ZBIORNIKI ORAZ PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W KOLNIE

       Pierwsze próby rozwiązania braku oczyszczalni dla miasta Kolno, zostały pojęte w latach siedemdziesiątych. Jednakże napotkane trudności finansowe przyczyniły się do przesunięcia inwestycji. Projekt oczyszczalni ścieków komunalnych dla miasta został wykonany dopiero w 2001 roku przez Pracownię Projektową Budownictwa Komunalnego Prokom Sp. z o.o. w Warszawie. Głównym wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Hydrobudowa 9 Sp. z o.o. w Poznaniu.

          Wybudowanie oczyszczalni stało się możliwe dzięki dotacjom uzyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ze Szwedzkiej Agencji Międzynarodowej Współpracy i Rozwoju i kontraktu rządowego. Realizacje inwestycji rozpoczęto w 2002 roku, a już w maju 2003 roku uzyskano efekt ekologiczny. Uwieńczeniem wysiłków Władz Miasta było uroczyste otwarcie Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Kolnie, które odbyło się 9 października 2003 roku.

    Oczyszczalnia zlokalizowana jest na peryferiach miasta Kolno. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna o docelowej przepustowości 1650 m3. Ścieki oczyszczane są metodą osadu czynnego w zintegrowanym procesie usuwania związków węgla i azotu z denitryfikacją wstępną w połączeniu ze strącaniem fosforu w komorze nitryfikacji i symultaniczną stabilizacja osadu. Obecnie ścieki ze skanalizowanego obszaru miasta (w ilości 800 m3/d) docierają na oczyszczalnię poprzez przepompownię główną. Natomiast ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi  przyjmowane są w punkcie zlewnym.

Część mechaniczna oczyszczalni
Proces mechanicznego oczyszczania ścieków prowadzony jest na zintegrowanym urządzeniu Spiroguard Combi-Trap, wyposażonym w sito oraz piaskownik napowietrzany o przepływie poziomym. Całe urządzenie jest w pełni zautomatyzowane.

Część biologiczna
Ścieki po oczyszczeniu mechanicznym, poprzez komorę rozdziału, kierowane są na dwa ciągi technologiczne. Każdy reaktor biologiczny składa się z komory nitryfikacji (KN) o pojemności 1107 m3, wyposażonej w system napowietrzania drobnopęcherzykowego i umieszczonej współśrodkowo komory denitryfikacji (KDN) o pojemności 544 m3. Do KDN, posiadającej mieszadła utrzymujące osad czynny w zawieszeniu, doprowadzany jest osad recyrkulowany oraz ścieki oczyszczone mechanicznie. W warunkach anoksycznych następuje proces redukcji azotanów do azotu gazowego, przy częściowym usunięciu związków węgla. Z KDN ścieki wraz z osadem czynnym przepływają do strefy, która może pełnić zarówno rolę KDN (posiada mieszadła) jak i KN (wyposażona jest także w ruszt napowietrzający). Ma to istotne znaczenie w okresie zimowym, kiedy spada aktywność nitryfikantów i zachodzi potrzeba wydłużenia czasu napowietrzania osadu. W KN realizowany jest zasadniczo proces tlenowego oczyszczania ścieków z zanieczyszczeń organicznych wraz z nitryfikacją azotu amonowego.

Ścieki oczyszczone wraz z osadem czynnym dopływają do komory rozdziału, skąd kierowane są na dwa osadniki wtórne. Ścieki po oddzieleniu od osadu poprzez koryto pomiarowe trafiają do odbiornika, zaś osad czynny jest kierowany, w ramach recyrkulacji zewnętrznej, poprzez pompownię na początek reaktorów biologicznych. Natomiast osad nadmierny pobierany jest bezpośrednio z rurociągu tłocznego osadu recyrkulowanego i kierowany do zagęszczacza grawitacyjnego.

Gospodarka osadowa
System przeróbki osadów ściekowych  na oczyszczalni ścieków w Kolnie opiera się na następujących procesach:

  • symultanicznej stabilizacji tlenowej osadu w komorach nitryfikcji w układzie o wydłużonym wieku osadu ok. 25 dób (polega na tlenowym rozkładzie masy organicznej w warunkach głodu substratowego).
  • odwadnianiu osadu nadmiernego w zagęszczaczu grawitacyjnym, stężenie osadu po zagęszczeniu wynosi 35 – 60 kg s.m./m3
  • mechanicznym odwadnianiu na prasie filtracyjno-taśmowej, zawartość suchej masy w odwodnionym osadzie wynosi min. 13%
  • kompostowaniu osadów zgodnie z technologią firmy GWDA

         Kompostowanie wg. Definicji zawartej w Dzienniku Urzędowym GUS Nr 11/90, Zarządzenie Nr 29, jest przerabianiem substancji organicznych pochodzenia biologicznego zawartych w odpadach na kompost tzn. nawóz zbliżony swoimi właściwościami do próchnicy glebowej zawierający do 50% materii organicznej, składniki pokarmowe dla roślin oraz mikroorganizmy, które wzbogacają mikroflorę i mikrofaunę w glebie. Kompostowanie jest naturalnym procesem stale przebiegającym w środowisku, tworząc zamknięty pierścień obiegu substancji organicznych w przyrodzie.

    Poprawne działanie oczyszczalni, którego celem jest uzyskanie wysokich efektów oczyszczania ścieków oraz minimalizacja kosztów eksploatacyjnych, wymaga jak wiemy stałej kontroli i regulacji parametrów pracy urządzeń technologicznych. Ciągły monitoring jest możliwy dzięki sygnałom przekazywanym do głównego komputera z aparatury kontrolno-pomiarowej zamontowanej w newralgicznych punktach układu technologicznego. Informacje te są poddawane odpowiedniej obróbce statycznej i przechowywane w postaci wykresów, tabelarycznych raportów dziennych, miesięcznych oraz rocznych, z których w każdej chwili może skorzystać operator systemu.

        Oczyszczalnia ścieków w Kolnie spełnia wszystkie wymogi narzucone przepisami krajowymi, jak i Unii Europejskiej w aspekcie stopnia oczyszczania ścieków, o czym świadczą wyniki przedstawione w tab. 1.

Tab. 1. Średnie wartości w wskaźników i ładunków zanieczyszczeń na Oczyszczalni Ścieków w Kolnie za 2017 r.

          W laboratorium oczyszczalni badane są nie tylko właściwości fizyko-chemiczne ścieków, lecz również prowadzone są mikroskopowe obserwacje osadu czynnego, które w połączeniu z obliczeniami technologicznymi dają pełny obraz procesów zachodzących na oczyszczalni.

           Wysokie stopnie redukcji związków organicznych w ściekach oczyszczonych uzyskiwane są poprzez wspomaganie procesów biologicznych preparatami chemicznymi. Przykładowo fosfor usuwany jest biologicznie w wyniku wbudowywania go w biomasę osadu oraz na drodze chemicznej – przy użyciu płynnego siarczanu żelazowego ( PIX 113 ).

          Obecnie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POLiŚ) PUK w Kolnie Sp. z o.o. otrzymało dofinansowanie na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków. Planowana jest budowa nowoczesnej instalacji do przetwarzania komunalnych osadów ściekowych ATSO, która zapewni pełną higienizację powstałego produktu. Projekt przewiduje również budowę instalacji fotowoltaicznej. Inwestycja powinna zostać zrealizowana do końca czerwca 2021 roku.

Schemat układu technologicznego oczyszczalni

Galeria zdjęć