INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POSIADAJĄCYCH BEZODPŁYWOWE ZBIORNIKI ORAZ PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

      Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. w ramach swojej działalności świadczy usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych z terenu miasta i gminy Kolno oraz transportu nieczystości ciekłych na punkt zlewny oczyszczalni ścieków w Kolnie. Istnieje możliwość podpisania umowy na odbiór tego rodzaju nieczystości ciekłych z naszym Przedsiębiorstwem.  WZORY UMÓW    

          Zasady przyjmowania nieczystości ciekłych zostały określone  w  ZARZĄDZENIU

         W związku z dużo wyższym ładunkiem zanieczyszczeń zawartych w nieczystościach ciekłych pochodzących z oczyszczalni przydomowych w porównaniu ze ściekami płynącymi kanalizacją sanitarną oraz na podstawie uzyskanych informacji o liczbie i wydajności oczyszczalni przydomowych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Kolno ustala się dla punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Kolnie:

  1. Maksymalną dobową ilość nieczystości ciekłych pochodzących z przydomowych oczyszczalni  ścieków,  która  wynosi  2 m3,
  2. Maksymalną tygodniową ilość nieczystości ciekłych pochodzących z przydomowych oczyszczalni  ścieków,  która  wynosi  12 m3,
  3. Maksymalną dobową ilość nieczystości ciekłych o charakterze ścieków bytowych gromadzonych   przejściowo  w  szczelnych  zbiornikach  bezodpływowych,  która  wynosi  55 m3/d.

         Zachęcamy właścicieli oczyszczalni przydomowych do regularnego opróżniania osadników, zgodnie z wytycznymi i instrukcją obsługi urządzeń. Zapewni to prawidłową pracę eksploatowanej  oczyszczalni  przydomowej.

     Przyjęcie w punkcie zlewnym nieczystości ciekłych/osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni przydomowej wymaga wcześniejszego uzgodnienia terminu w drodze zgłoszenia osobistego lub telefonicznego pod nr  86 278 31 79.