KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ MIASTA KOLNO

Informacja na temat projektu ,,Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej miasta Kolno”

Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno ściekowej miasta Kolno” to projekt realizowany w latach 2009-2012 (31 grudnia 2012 roku zakończenie). Całość inwestycji obejmowała dziesięć kontraktów, w ramach których zapewniono pomoc techniczną dla jednostki realizującej projekt, usługi inżyniera projektu oraz realizację kontraktów na roboty. Wszystkie prace
budowlano-montażowe zostały zrealizowane i obejmowały one wykonanie: kanalizacji sanitarnej (26,11 km), deszczowej (3,44 km) oraz wodociągu (1,84 km), a także modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Kolnie wraz z adaptacją garaży na pomieszczenia warsztatowo magazynowo- socjalne. Trzy kontrakty obejmowały natomiast kolejno następujące po sobie etapy odtworzenia nawierzchni drogowych po prowadzonych w ramach projektu pracach budowlanych.

Wśród planowanych zadań znajdowało się:

Zadanie nr 1 – Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu 1000-lecia Państwa Polskiego oraz w ulicach: Mickiewicza, Konstytucji 3-go Maja, Słowackiego, Dąbrowskiej, Sosnowej. Zostały także posadowione 3 szt. przepompowni ścieków.

Zadanie nr 2 – Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kolnie z adaptacją istniejących garaży na zaplecze socjalne oraz budowa sieci wodociągowej w ulicach: 1-go Maja, Chopina, Żeromskiego, Witosa, Dąbrowskiej, Konopnickiej.

Zadanie nr 3 – Budowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami w ulicach: Mickiewicza, Klonowej, M. Dąbrowskiej, Sosnowej, Brzozowej, Św. Floriana.

Zadanie nr 5 – Budowa sieci wodociągowej w ulicy Konstytucji 3-go Maja.

Zadanie nr 4 – Zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbiórką
i odtworzeniem nawierzchni drogowych w ulicach: Okrzei, Polnej, Sobieskiego, Senatorskiej, Staszica, Strażackiej, M. Dąbrowskiej, W. Witosa, Kolejowej, Wojska Polskiego, Konstytucji
3-go Maja, Łabno Duże, Łabno Małe, Grunwaldzkiej, Kopernika, Księcia Janusza, Kościelnej, 1-go Maja, Chopina, Żeromskiego, Zielonej, Bocznej, Czystej, Łaziennej, Ogrodowej, Łąkowej, Mickiewicza

Zadanie nr 6 – Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji deszczowej przy ulicach: W. Witosa,
M. Dąbrowskiej, M. Konopnickiej, Sportowej, Chopina, Kościuszki, Łabno Małe, Konstytucji
3-go Maja

Wartość całego projektu wyniosła 23,62 mln brutto zł z czego 10,29 mln stanowi dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Instytucją Wdrażającą jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno – Ściekowej w Białymstoku, z którym podpisaliśmy umowę o dofinansowanie w dniu 4 września 2009 roku.

Cele:

Dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Kolno do wymogów prawa polskiego i unijnego przez wykonanie planowanych zadań inwestycyjnych w ramach projektu oraz zwiększenie liczby gospodarstw domowych podłączonych do zbiorczego systemu odbioru ścieków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i likwidację szamb. Ważnymi z punktu widzenia mieszkańców aspektami inwestycji były także: poprawa jakości wody pitnej, stworzenie korzystniejszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości przez zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej, a także polepszenie jakości życia na terenie objętym projektem, wynikające z podniesienia jakości wód podziemnych i redukcji skażenia gleb. Ostatnie z wymienionych założeń nie pozostaną bez wpływu na jakość środowiska naturalnego miasta i okolicznych terenów, stanowiących obszary cenne pod względem walorów przyrodniczych i rekreacyjnych.