Projekty UE

Modernizacja energetyczna budynków PUK w Kolnie Sp. z o. o.

Okres realizacji: czerwiec 2024 r. – czerwiec 2025 r.

Wartość dofinansowania: 85% kosztów kwalifikowanych

Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Zakres prac:

Modernizacją energetyczną objęto budynek położony przy ul. Kolejowej 4A oraz budynek przy ul. Targowej 2.

  •       Modernizacja energetyczna budynku administracyjnego przy ul. Kolejowej 4A w Kolnie obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, ocieplenie stropodachu, wymianę okien i drzwi, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymianę instalacji elektrycznych oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
  •                    Modernizacja energetyczna budynku administracyjno-garażowego przy ulicy Targowej 2 w Kolnie obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, ocieplenie stropodachu, wymianę okien, wymianę drzwi oraz drzwi garażowych (bramy), wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wymianę instalacji elektrycznych, w tym montaż oświetlenia energooszczędnego oraz instalacji odgromowej.

Główny cel projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków PUK w Kolnie Sp. z o.o. oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez modernizację energetyczną obiektów. Cel będzie realizowany poprzez:

– zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną,

– poprawę bilansu cieplnego budynków.

Projekt dotyczy kompleksowych rozwiązań mających na celu racjonalną i oszczędną gospodarkę zasobami energetycznymi. Osiągnięcie powyższego celu będzie możliwe dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną budynków objętych termomodernizacją. Podjęte działania przyczynią się do poprawy izolacyjności termicznej obiektów, a dzięki temu możliwe będzie zmniejszenie strat ciepła oraz zużycia energii dla potrzeb grzewczych. Efektywność energetyczna budynków zostanie także poprawiona dzięki wykorzystaniu instalacji fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną na potrzeby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kolnie. 

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Kolno

Koniec modernizacji oczyszczalni ścieków w Kolnie

Dobiega już końca proces modernizacji i rozbudowy miejskiej oczyszczalni ścieków w Kolnie. Nasze miasto skorzystało z dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ). W dniu 16 maja 2018 roku Prezes PUK w Kolnie Sp. z o.o. Marek Łuba, w obecności Burmistrza Miasta Kolna Andrzeja Dudy, podpisał umowę z NFOŚiGW na dofinansowanie projektu ,,Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Kolno”. Głównym wykonawcą przedsięwzięcia było Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PRESS S.A. z Suwałk.

Inwestycją objęte zostały główne urządzenia mechaniczne pracujące na tym obiekcie. W istniejącym budynku mechanicznego podczyszczania ścieków wymieniono zblokowane urządzenie do mechanicznego podczyszczania o wydajności Q = 60 l/s wyposażone w płuczkę piasku oraz zintegrowany by-pass. Zainstalowano także kratę wstępną wyposażoną w praskę do skratek. W budynku zamontowano również nową instalację stacji zlewczej ścieków dowożonych o wydajności Q=100 m3/h. Urządzenie identyfikuje przewoźników, dostawców ścieków, a także mierzy i kontroluje parametry (pH, temperaturę, przewodność) oraz ilość dostarczonych ścieków, zabezpieczając w ten sposób przed przekroczeniem obowiązujących wartości.

Na reaktorach biologicznych istniejące pompy osadu recyrkulowanego zostały wymienione na nowe, o niższym zużyciu energii oraz zastosowano falowniki do sterowania ich pracą. Zamontowane zostały również nowe mieszadła. W celu poprawienia biologicznego procesu usuwania fosforu, wydzielone zostały komory defosfatacji. Układ rurociągów doprowadzających powietrze został przebudowany z wyeliminowaniem istniejących syfonów oraz montażem zaworów odwadniających.  Na przewodach doprowadzających powietrze do sekcji nowych dyfuzorów zastosowano prezostaty z zasuwami regulacyjnymi. Zastosowano podział układu na sekcje umożliwiające ich wyłączanie, okresowe przedmuchanie oraz pracę reaktorów ze zmienną objętością strefy nitryfikacji/denitryfikacji.  Sterowanie systemem napowietrzania zostało oparte na wskazaniach sond tlenowych oraz jonoselektywnych sond N-NH4 i N-NO3.

W modernizacji oczyszczalni wykorzystano nowe technologie, które służą usprawnieniu procesu oczyszczania ścieków. Jedną z nich jest instalacja grawimetrycznej selekcji osadu, czyli system inDENSE™ zwiększający zarówno przepustowość jak i jakość procesu oczyszczania ścieków. Technologia grawimetrycznej selekcji pozwala na zatrzymanie cięższej biomasy w reaktorze, podczas gdy lżejsza frakcja osadu jest usuwana z systemu jako osad nadmierny. Taka selekcja pozwala na zwiększenie szybkości opadania osadu czynnego oraz wzmocnienie biologicznego procesu usuwania fosforu. Lepsza opadalność osadu umożliwia pracę przy większym stężeniu osadu oraz zapobiega wymywaniu osadu z osadników wtórnych. Frakcja lekka osadu to głównie bakterie heterotroficzne oraz denitryfikanty. Zawrócone cięższe kłaczki i małe granulki to bakterie fosforowe, nitryfikanty.

W ramach przedsięwzięcia wybudowana została nowoczesna instalacja ATSO zapewniająca pełną stabilizację, higienizację komunalnych osadów ściekowych, czyniąc je biomasą, która może być wykorzystywana do celów przyrodniczych i rolniczych. Biologiczna stabilizacja osadu jest oparta na redukcji substancji organicznych zawartych w osadach ściekowych. W technologii ATSO zmniejszenie tych substancji przeprowadzane jest przez mikroorganizmy aerobowe. Przemiana energii aerobowej odbywa się egzotermicznie. Dlatego biologiczne utlenianie substancji organicznych wyzwala energię, głównie w postaci ciepła. Produktem końcowym są substancje proste jak H2O i CO2. Wydajne zatrzymanie ciepła, które wyzwala się podczas rozkładu daje w rezultacie wysokie temperatury robocze (>50oC), a to z kolei wysoki stopień rozkładu substancji organicznych, jak też eliminację czynników chorobotwórczych. Proces ten wymaga wstępnego zagęszczenia osadu do ponad 4,5 % suchej masy. Efektywne działanie procesu wymaga dostarczenia odpowiedniej ilości tlenu (napowietrzanie) oraz utrzymania zawartości reaktora w jednorodnym stanie (mieszanie). Cały proces higienizacji osadu jest automatycznie sterowany lokalnym komputerem i kontrolowany ze sterowni oczyszczalni.

W rezultacie zastosowania procesu ATSO otrzymujemy osad:

– w pełni ustabilizowany nie podlegający wtórnemu zagniwaniu,

– w pełni shigienizowany nie zawierający zanieczyszczeń bakteriologicznych,

– nadający się do bezpośredniego zastosowania w rolnictwie lub do innych celów przyrodniczych.

Remontowi poddano również budynek mechanicznego odwadniania osadów, w którym zamontowano separator części stałych oraz zagęszczacz talerzowy służące do przygotowania osadów przed instalacją ATSO. W pomieszczeniu znajduje się także nowa prasa ślimakowo-talerzowa, na której odwadniane są osady po higienizacji.

Nowym obiektem na oczyszczalni jest również zbiornik wody technologicznej. Jego budowa miała na celu zmniejszenie zużycia wody wodociągowej. Do płukania krat, sit, płuczek piasku oraz niektórych urządzeń gospodarki osadowej obecnie wykorzystuje się filtrowane ścieki oczyszczone. Możliwe jest również zastosowanie wody technologicznej do prac porządkowych, w budynkach technicznych oraz do utrzymania zieleni.

Nadzór nad procesem oraz poprawnym działaniem wszystkich instalacji prowadzony jest w programie SCADA. Ciągły monitoring jest możliwy dzięki sygnałom przekazywanym do głównego komputera z aparatury kontrolno-pomiarowej zamontowanej w newralgicznych punktach układu technologicznego. Informacje te są poddawane odpowiedniej obróbce statycznej i przechowywane w postaci wykresów, tabelarycznych raportów dziennych, miesięcznych oraz rocznych, z których w każdej chwili może skorzystać operator systemu.

Inwestycją objęta również została budowa instalacji fotowoltaicznej, a także wdrożenie inteligentnego systemu GIS  monitorującego instalację sieci wodociągowej. Wykonano też nowy systemy telewizji CCTV wraz z monitoringiem najbardziej newralgicznych obiektów oczyszczalni.

W ramach modernizacji wykonano wymianę pokryć dachowych na budynkach: administracyjnym, mechanicznego podczyszczania ścieków, dmuchaw i mechanicznego odwadniania osadów. Doposażono również laboratorium, w którym  prowadzone są badania ścieków, osadów oraz pełna analiza procesu oczyszczania ścieków.

Efektem modernizacji jest nowoczesna oczyszczalnia, w której parametry ścieków oczyszczonych dostosowane są do wymogów narzuconych zarówno przepisami krajowymi, jak i dyrektywami unijnymi. W pełni zautomatyzowana służyć będzie mieszkańcom oraz lokalnym przedsiębiorcom przez kolejne lata.

 

Budynek instalacji ATSO

Budynek instalacji wody technologicznej

Instalacja grawimetrycznej selekcji osadów inDENSE™

Urządzenia do mechanicznego podczyszczania ścieków

Opracował: Renata Popielarz – technolog oczyszczalni ścieków w Kolnie

Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Kolno

Koniec modernizacji oczyszczalni ścieków w Kolnie

Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Kolno to projekt realizowany w latach 2009-2012 (31 grudnia 2012 roku zakończenie). Całość inwestycji obejmowała dziesięć kontraktów, w ramach których zapewniono pomoc techniczną dla jednostki realizującej projekt, usługi inżyniera projektu oraz realizację kontraktów na roboty. Wszystkie pracebudowlano-montażowe zostały zrealizowane i obejmowały one wykonanie: kanalizacji sanitarnej (26,11 km), deszczowej (3,44 km) oraz wodociągu (1,84 km), a także modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Kolnie wraz z adaptacją garaży na pomieszczenia warsztatowo magazynowo- socjalne. Trzy kontrakty obejmowały natomiast kolejno następujące po sobie etapy odtworzenia nawierzchni drogowych po prowadzonych w ramach projektu pracach budowlanych.

 

Wśród planowanych zadań znajdowało się:

 

Zadanie nr 1 – Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu 1000-lecia Państwa Polskiego oraz w ulicach: Mickiewicza, Konstytucji 3-go Maja, Słowackiego, Dąbrowskiej, Sosnowej. Zostały także posadowione 3 szt. przepompowni ścieków.

 

Zadanie nr 2 – Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kolnie z adaptacją istniejących garaży na zaplecze socjalne oraz budowa sieci wodociągowej w ulicach: 1-go Maja, Chopina, Żeromskiego, Witosa, Dąbrowskiej, Konopnickiej.

 

Zadanie nr 3 – Budowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami w ulicach: Mickiewicza, Klonowej,
M. Dąbrowskiej, Sosnowej, Brzozowej, Św. Floriana.

 

Zadanie nr 4 – Zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni drogowych w ulicach: Okrzei, Polnej, Sobieskiego, Senatorskiej, Staszica, Strażackiej, M. Dąbrowskiej, W. Witosa, Kolejowej, Wojska Polskiego, Konstytucji 3-go Maja, Łabno Duże, Łabno Małe, Grunwaldzkiej, Kopernika, Księcia Janusza, Kościelnej, 1-go Maja, Chopina, Żeromskiego, Zielonej, Bocznej, Czystej, Łaziennej, Ogrodowej, Łąkowej, Mickiewicza

 

Zadanie nr 5 – Budowa sieci wodociągowej w ulicy Konstytucji 3-go Maja.

 

Zadanie nr 6 – Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji deszczowej przy ulicach: W. Witosa,
M. Dąbrowskiej, M. Konopnickiej, Sportowej, Chopina, Kościuszki, Łabno Małe, Konstytucji 3-go Maja.

 

Wartość całego projektu wyniosła 23,62 mln brutto zł z czego 10,29 mln stanowi dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Instytucją Wdrażającą jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno – Ściekowej w Białymstoku, z którym podpisaliśmy umowę o dofinansowanie w dniu 4 września 2009 roku.

Cele:

Dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Kolno do wymogów prawa polskiego i unijnego przez wykonanie planowanych zadań inwestycyjnych w ramach projektu oraz zwiększenie liczby gospodarstw domowych podłączonych do zbiorczego systemu odbioru ścieków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i likwidację szamb. Ważnymi z punktu widzenia mieszkańców aspektami inwestycji były także: poprawa jakości wody pitnej, stworzenie korzystniejszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości przez zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej, a także polepszenie jakości życia na terenie objętym projektem, wynikające z podniesienia jakości wód podziemnych i redukcji skażenia gleb. Ostatnie z wymienionych założeń nie pozostaną bez wpływu na jakość środowiska naturalnego miasta i okolicznych terenów, stanowiących obszary cenne pod względem walorów przyrodniczych i rekreacyjnych.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o.

18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4A