Dział Wodociągów i Kanalizacji

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

W Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o. o. obowiązuje Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Kolno. Niniejszy Regulamin wprowadzony został Uchwałą nr XXII/162/21 Rady Miasta Kolno z dnia 16 września 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Kolno.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o. o. zawiadamia odbiorców, że na podstawie decyzji znak BI.RET.070.558.2018.TR Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 26 kwietnia 2018 r. wprowadza się nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków na terenie miasta Kolno od dnia 23.05.2018 r.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

W Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o. o. obowiązuje Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Kolno. Niniejszy Regulamin wprowadzony został Uchwałą nr XXII/162/21 Rady Miasta Kolno z dnia 16 września 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Kolno.

Zasady odpłatnego przejmowania przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o. o. urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych

Cennik usług odbioru i oczyszczania nieczystości ciekłych dowożonych do oczyszczalni ścieków

Zarządzenie

Informacja dla właścicieli nieruchomości posiadających bezodpływowe zbiorniki oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o.

18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4A